MiFID2

 

MiFID II

 

Markets in Financial Instruments Directive II:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) blev ved-taget den 15. maj 2014. MiFID II, som er implementeret i dansk ret pr. juli 2016, finder anvendelse fra den 3. januar 2018. MiFID II består af et direktiv (MiFID2) og en forord-ning (MiFIR), som tilsammen erstatter og udvider de eksisterende regler i MiFID I.

 

Direktivet (MiFID 2)

 

Direktivet skal implementeres i EUs medlems-stater, og mange af reglerne er rammelovgiv-ning, som skal uddybes af EU Kommissionen. Reglerne i direktivet vedrører et betydeligt antal emner, herunder undtagelsesbestem-melser for visse virksomhedstyper, en ny børskategori, øgede sanktionsmuligheder for Finanstilsynet samt en række nye tiltag ved-rørende investorbeskyttelse.

"Ingen Lov er jævngod at følge som Sandheden, men hvor man er i Tvivl om, hvad der er Sandhed, der skal Loven vise Sandheden."

Jyske Lov 1241

Forordningen (MiFIR)

 

Forordningen finder direkte anvendelse i EUs medlemsstater og er således et væ-sentligt bidrag til at skabe øget regelhar-monisering i EU. Reglerne i forordningen vedrører særligt krav om øget handelsgen-nemsigtighed og tilsyn med produkter, han-dler og positioner.